AKČNÍ NABÍDKA

naše cena 195 Kč
do košíku:
naše cena 165 Kč
do košíku:
naše cena 140 Kč
do košíku:

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

provozovatel nákupního portálu http://www.famako.cz/

Miroslav Kochan

se sídlem

Adolfa Kašpara 492 , 789 61 Bludov

identifikační číslo:

44523637

Vydal: Městský úřad Šumperk , Obecní živnostenský úřad , Jesenická 31 , 787 93 Šumperk

Č.j. ŽIV / 7392 / 04

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) živnostníka Miroslav Kochan

se sídlem Adolfa Kašpara 492 , 789 61 Bludov , IČO: 44523637 , Vydal: Městský úřad Šumperk , Obecní živnostenský úřad , Jesenická 31 , 787 93 Šumperk , Č.j. ŽIV / 7392 / 04 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen prodávající) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.famako.cz/ (dále jen  „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, kdy je zboží doručováno v rámci území Slovenské republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.1.2 v hotovosti na adrese sídla firmy Adolfa Kašpara 492 , 789 61 Bludov po předchozí telefonické domluvě na čísle 00420 777 936 776

Případné další platby kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby
úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce
a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, výše nákladů je uvedená ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Způsob platby uvede kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby). Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), pro platby dodávek zboží na Slovensko.

4.3 Prodávající nepožaduje zpravidla od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V odůvodněných případech (zejména u objednávek vyšších než 3 000,- Kč nebo adekvátní částka v eurech) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu(§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátce DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.

4.7 Zboží, které je skladem, prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet prodávající zboží, které je skladem, expeduje zpravidla do pěti pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu,
že nebyl dohodnutý opak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen kupujícím v objednávce a potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky.

4.9 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dodání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Pokud není ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak náklady na dodání činí v případě platby předem s místem dodání v České republice 70,- až 300,- Kč dle váhy 
zboží, zvoleného přepravce a typu služby viz. Webové rozhraní: sekce doprava. V případě platby v hotovosti při dodání zboží účtujeme poplatek ve výši 50,- Kč (včetně DPH) nebo 2 eura (při dodání na Slovensko). Náklady na dodání v případě zásilky na Slovensko činí 6 – 10 euro (včetně DPH), dle zvoleného přepravce a typu služby. Při objednávce zboží v celkové hodnotě nad 1500,- Kč, v případě objednávky v České republice jsou náklady na dodání zdarma. 60,-EUR v případě objednávky ze Slovenské republiky jsou náklady na dodání 2-4 EURA

4.10 V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním ( za uskladnění u prodávajícího za každý započatý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.11 V případě, že z důvodu na straně kupujícího je nutné zboží opakovaně doručovat nebo doručovat jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.12 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany dodávajícího. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

4.13 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoliv však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

4.14  EET Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb nebo dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo dodání nenávratně smíseno s jiným  zbožím, o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Vzhledem k povaze zboží - spodní prádlo je kupující povinen zkoušet si zboží na čisté prádlo, má povinnost zachovat visačky zboží a obalu pro účely odstoupení od kupní smlouvy nebo výměny zboží. Vzhledem k povaze zboží – bylinných gelů, mastí a vazelín nemá kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v případě rozbalení nebo vyzkoušení tohoto zboží.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na kontaktní adresu prodávajícího, či na kontaktní email prodávajícího.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, neotevřené, neznečištěné a jeli-to možné, v původním obalu.

5.4 Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření musí rovněž obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího popř. číslo účtu kupujícího.

5.5 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to (1.) stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo (2.) způsobem, jaký kupující požadoval, (3.) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do deseti dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), s čímž kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.10 Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními - § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3 zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v článku 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7 Reklamační řád

7.7.1 Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7.2 U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitelem odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být  uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat, např. je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12 M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

7.7.3 V případě, že se v průběhu záruční doby nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku
za výrobek bez vady. V případě vady, kterou nelze odstranit a brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li
kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.7.4 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

7.7.5 Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.

7.7.6 Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání
nebo opotřebení. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za vadu, kterou lze reklamovat.

7.7.7 Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

- Informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
- Pro oznámení reklamace může kupující využít reklamační formulář, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní obchodu.
- Doručení reklamovaného zboží na adresu místa podnikání prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

7.7.8 Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbanlivostí.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy mailto:m.kochan@tiscali.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů . Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobních údajů

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

• Správcem Vašich osobních údajů je společnost Miroslav Kochan , FAMAKO • se sídlem v Bludově , Tř.. Adolfa Kašpara 492 • identifikační číslo: 44523637 (dále jen správce“).

 

• Kontaktní údaje správce jsou následující: e-mail: m.kochan@tiscali.cz • telefon: 777936776

 

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

 

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

• Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

• Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

 

• Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

• Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

• Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy: - Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel

e- shopového systému Webareal)

• firma Unihost s.r.o. (správce serverů)

• firma Casablanca INT (provozovatel datového centra)

firma zajišťující přepravní služby : Česká pošta, s.p., Praha, IČ: 47114983

                                                     Zásilkovna s.r.o. Praha, IČ: 28408306

 

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

• Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

• Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu: m.kochan@tiscali.cz

 

• Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

• Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

 

 

 

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

10.2 Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též převzetí zásilky adresátem.

  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li
    adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání
    výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení  zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, které poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

12.2 V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.

12.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanizmy programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohli mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávaní dat před podáním
objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

12.4 Obsah webových stránek prodávajícího, všechny materiály (texty, fotografie, obrázky, loga další) na nich umístěné a v souvisejících tištěných médiích (propagační materiály, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoliv účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

12.5 Je-li některé ustanovení  obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek kupujícímu nejsou tímto jakkoliv dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne prodávající kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním e-mailu).

12.7 Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače kupujícího a uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu kupujícím a uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec.
Google může poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu kupujícího a uživatelů s jakýmikoliv jinými daty, která má k dispozici. Kupující a uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou
v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případě není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí kupující a uživatelé se zpracováním údajů o jejich osobě společností Google, a to způsobem a k účelům seshora uvedeným.

12.8 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

12.9 V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne prodávající kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

12.10 Kontaktní údaje prodávajícího:
Miroslav Kochan , Adolfa Kašpara 492 , 789 61 Bludov , adresa elektronické pošty:
mailto:m.kochan@tiscali.cz telefonní číslo: 00420 777 936 776.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018

YjY4Y